Zasady i warunki

I Postanowienia Ogólne

 1. Zapisując się na szkolenie, niniejszym wyrażasz zgodę na Regulamin, który stanowi umowę pomiędzy Tobą, Uczestnikami i Partnerami szkoleń, których organizatorem jest Benhauer Sp. z o. o., adres: ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000523346.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych aspektów harmonogramu szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, spowodowanych nieprzewidywalnymi zdarzeniami lub trudnościami z transportem i posiada obowiązek publikowania aktualnych informacji na stronie internetowej.
 3. Organizator zapewnia bezpłatną kawę i herbatę dla uczestników i partnerów podczas szkolenia.
 4. Warunki i definicje stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Organizator: Benhauer Sp. z o. o., adres: ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000523346.

Uczestnik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą i nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny Kodeks cywilny1)z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rejestrująca się przy użyciu Formularza Rejestracyjnego dostępnego online na stronie internetowej szkolenia.

Partner: osoba trzecia, osoba fizyczna lub prawna, która nabyła usługi reklamowe zgodnie z Ofertą Partnera.

Potwierdzenie obecności:: potwierdzenie wysłane pocztą elektroniczną (e-mail) przez Organizatora. Szkolenie Marketing Automation: szkolenie, podczas którego uczestnik jest szkolony w celu uzyskania unikalnej wiedzy na temat Marketing Automation, zwane dalej "szkoleniem".II Potwierdzenie uczestnictwa
 1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, wypełnienie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem. Oznacza to, że wybierając odpowiednią opcję w tym formularzu wyrażasz zgodę na postanowienia Regulaminu i przestrzeganie zasad i innych uzgodnień między Uczestnikiem a Organizatorem. Dotyczy to również obowiązku zapłaty za udział w szkoleniu.
 2. Uczestnicy muszą dokonać rejestracji najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawidłowych danych Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania listy Uczestników wraz z ewentualnymi z nazwami stanowisk Uczestników.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udostępniania adresu e-mail firmy Uczestnika osobom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji i otrzymywania wiadomości marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej od Organizatora takich jak np. Newsletter lub innych kanałów. W szczególności w zakresie przetwarzania danych przez Organizatora i osoby trzecie, z którymi Organizator współpracuje podczas szkoleń lub innej Konferencji. Uczestnik, który nie wyraża zgody, zobowiązany jest poinformować Organizatora o decyzji pod adresem info@salesmanago.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

III Płatności

 1. Zarejestrowany uczestnik jest zobowiązany uiścić opłatę za swoje uczestnictwo.
 2. Koszt uczestnictwa ustalony przez Organizatora wynosi 99 złotych.
 3. Uczestnik może dokonać płatności poprzez przelew bankowy, użycie karty kredytowej lub korzystając z usługi PayPal. Płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Dokonanie wymaganych płatności określonych w niniejszym Regulaminie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemów płatniczych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem systemu płatniczego dotyczącym płatności, która ma zostać dokonana w odniesieniu do kosztów uczestnictwa.

IV Rezygnacja

 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu 100% zapłaconej ceny w sytuacji, gdy złoży rezygnację co najmniej na 7 dni przed datą zaplanowanego szkolenia.
 2. W sytuacji, gdy Uczestnik złoży rezygnację z uczestnictwa na minimum 3 dni przed datą zaplanowanego szkolenia, otrzyma zwrot uiszczonej ceny w wysokości 50%.
 3. Rezygnacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail info@salesmanago.pl. Usunięcie z listy uczestników nastąpi tak szybko, jak oświadczenie o rezygnacji zostanie odczytane i potwierdzone przez Organizatora.

V Polityka prywatności

 1. Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w celu prawidłowej realizacji usługi, spełnienia świadczenia i umożliwienia składania wszelkich oświadczeń związanych z zapłatą za wykonane usługi lub produkty.
 2. Za zgodą niniejszym wyrażoną w tym Regulaminie, dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane w ramach baz danych prowadzonych bezpośrednio lub pośrednio przez Organizatora lub podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji szkolenia (administrator danych).
 3. Administrator danych poweźmie środki niezbędne do ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą, wyjawieniem lub zniszczeniem danych osobowych.
 4. Komunikacja pomiędzy komputerem Uczestnika a oprogramowaniem Organizatora w trakcie finalizacji umowy odbywa się przy użyciu kodowania SSL (Secure Socket Layer).

VI Działania Uczestnika

 1. Każdy Uczestnik powinien stosować się do zasad wskazanych w Regulaminie oraz stosować się do wskazówek udzielonych przez Organizatora.
 2. Organizator lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo do rejestrowania i utrwalania przebiegu szkolenia poprzez nagrywanie, filmowanie i fotografowanie. Organizator ma praw do użycia tak uzyskanych materiałów w przyszłości, choćby zawierały wizerunek lub podobiznę Uczestnika. Uczestnik, który nie wyraża na to zgody, powinien w terminie najpóźniej jednego dnia po zakończeniu szkolenia poinformować o tym Organizatora poprzez nadanie wiadomości e-mail na adres info@salesmanago.pl.

VII Zmiana danych osobowych

 1. Uczestnik nie może zmieniać informacji używanych do dokonania zakupu, ani ich usuwania, ponieważ są one częścią konta opłat.
 2. Uczestnicy mają prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i edytować je. Usunięcie informacji osobistych wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem poprzez żądanie wysłane na adres e-mail: info@salesmanago.pl

VIII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik samodzielnie pokrywa własne koszty transportu na szkolenie.
 2. Organizator ma prawo w razie nieprzewidzianych okoliczności do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
 3. W razie wystąpienia okoliczności nieobjętych regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem zgody na politykę prywatności uprawianą przez Benhauer.
 5. Po powiadomieniu przez Organizatora o zmianie warunków Regulaminu, Uczestnik powinien zapoznać się z nimi niezwłocznie. W razie braku zgody na zmienione warunki, Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o tym fakcie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w ciągu 7 dni od daty zmiany na adres e-mail: info@salesmanago.pl. W razie braku otrzymania oświadczenia zakłada się zgodę Uczestnika.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 2 stycznia 2019 roku.
Lokalizacja

BENHAUER

Grzegórzecka 21

Kraków

Lokalizacja

BENHAUER

Grzegórzecka 21

Kraków